Pagtatanim ng palay

in Keycheck3 Crop Establishment

Ang pagtatanim ng palay ay maaaring gawin sa ibat-ibang paraan. Ang pagpili sa pamamaraang gagamitin ay depende sa layunin at kakayahan ng magsasakang mamamahala sa kanyang bukid. May dalawang karaniwang pamamaraan sa pagtatanim ng palay: sabog-tanim (direct-seeding) at lipat-tanim (transplanting).

Sabog-tanim

 • Hindi na kailangang patubuin, bunutin, at ilipat ang mga punla dahil diretso na itong itatanim sa lupa.
 • Mas mabilis nang 7-10 na araw ang pagtubo ng palay kaysa sa paraang lipat-tanim.
 • Nangangailangan ng masisigla at matitibay na barayti sa paggawa nito.
 • Mahalaga rin na magkaroon ng dagdag na proteksyon ang mga tanim laban sa mga peste at damo.
 • May tatlong paraan ng sabog-tanim: pagsasabog sa basa at tuyong lupa, at modified dry direct seeding.

Lipat-tanim

 • Kinakailangang patubuin muna ang mga binhi sa punlaan bago ito itanim
  sa bukid.
 • Ginagawa ito upang maging maganda ang paglago ng mga punla at mapoprotektahan ang mga ito
  laban sa mga damo at peste.
 • Mas madaling panatilihin ang pantaypantay at pare-parehong pagitan at dami ng mga punla kung itatanim ang mga ito nang nakahanay.
 • Sa paghahanda ng mga ililipat na punla, maaaring gumamit ng wetbed, drybed, modified dapog, at mat nursery

Mga Dapat Tandaan sa Pagpili ng Paraan ng Pagtatanim ng Palay

 1. Sabog-Tanim
 • Nangangailangan ng ibayong proteksyon laban sa kuhol, ibon, daga, at iba pang peste at damo
 • Mahirap pangalagaan dahil nasa buong pinitak kaagad ang mga binhi
 • Mas maraming kailangan na binhi
 • Hindi na kailangang maghanda ng punlaan, magbunot ng punla, at maglipat-tanim
 • Maaaring gawin sa basa o tuyong lupa

2. Lipat tanim

 • Mas matibay sa kuhol, ibon, daga, at iba pang peste at damo
 • Madaling pangalagaan dahil sa kamang punlaan pa sisibol ang mga binhi
 • Kaunting binhi lamang ang kailangan Dagdag gastos ang pagbubunot at pagtatanim ng punla
 • Ginagawa lamang sa basang lupa

Download Pagtatanim ng palayView Pagtatanim ng palay

Are you satisfied with the material?
 • Yes (60)
 • No (31)

Previous post:

Next post: