Crop Establishment Handouts

CROP ESTABLISHMENT HANDOUTS


Pagpili ng tamang lokasyon para sa kamang punlaan

Mga dapat na isaalang-alang sa pagpili ng tamang lugar ng pagpupunlaan: May sapat na pagkukunan ng tubig at madaling patuyuan Malayo sa poste ng ilaw upang maiwasan ang mga peste katulad ng aksip, berdeng ngusong kabayo, kayumangging ngusong kabayo, at ...
Read More

Ano ang Tamang Pananamit sa Bukirin?

Long sleeves - Kahit anong uri ng damit na matatakpan ang buong kamay upang maprotektahan ito laban sa araw. Mas mabuting ang damit na gagamitin ay gawa sa bulak upang maging presko rin ito sa katawan. Sumbrero (Hat) - Sinasalakot ...
Read More

Pagtatanim ng hybrid rice

Ang paglilipat-tanim ng hybrid na palay ay isinasagawa kapag ang edad ng punla ay 20- 25 na araw mula sa pagpupunla. Sa lipat-tanim, mas kakaunting binhi ang kailangan. Mas matibay sa kuhol, ibon, daga, at damo ang punlang nailipat-tanim. Mga ...
Read More

Direct Seeding

Direct seeding requires adequate water supply, good drainage, well prepared and well leveled land, and good weed management. When using the direct seeding method for commercial production, follow the wet direct seeding technique. 1. Soak seeds in water for 24 ...
Read More

How to transplant rice

Transplanting is done at 21-25 days after sowing (DAS. For seed production, straight row transplanting is recommended to attain optimum plant population, facilitate, and ease weeding and roguing operations. 1. Transplant the proper number of seedlings. The prescribed number of ...
Read More