Harvest Management Handouts

HARVEST MANAGEMENT HANDOUTS


How to use PhilRice flatbed dryer

1. Check the temperature of drying air, air static pressure at the plenum, and grain depth when operating dryer. 2. When drying palay for seed purposes, the temperature should not exceed 43℃ for commercial purposes (milled rice), a higher temperature of up to 52℃ can be used. 3. When drying dripping wet palay or those with relatively high moisture contents, ...
Read More

Key check 8 – Pamamahala ng ani

Ang tamang paggapas at paggiik ay nakapagdurulot ng magandang kalidad na butil, mahal na presyo sa merkado, at pagkagusto ng mga mamimili. Anihin ang palay kung ang moisture content nito ay 20-25% kung tag-ulan at 18-21% kung tag-araw. Upang malaman kung malabato na, pisilin ang butil sa puno ng uhay sa pamamagitan ng hinlalaki at hintuturo. Pagtaya ng Key Check ...
Read More

Maaari bang mag-ani kahit umuulan?

Kapag ang palay ay hinog na, kailangan na itong anihin upang maiwasan ang maraming tapon. Kung natapat naman ng may ulan, ipinapayong ihinto ang pag-aani dahil mas maraming masasayang na butil kung gagapasin ng umuulan. Didikit ang mga butil sa lupa na magiging sanhi ng madaling pagkalugas at makaaapekto sa kalidad nito. 1. Ang pag-aani ay isinasagawa ng walang ulan ...
Read More

Mekanikal na Pagpapatuyo ng Palay

Sa pagpapatuyo ng palay gamit ang mechanical dryers, mahalaga ang pagkamit ng tamang temperatura. Ang mainit na hangin na dadaloy sa bunton ng butil ay dapat hindi lalampas sa 430℃. Ilan sa mga halimbawa ng mechanical dryers ay Maligaya Flatbed Dryer, Reversible Flatbed dryer, at marami pang iba. Nakabubuti at Di Nakabubuting dulot ng Mekanikal na Pagpapatuyo Nakabubut Makasisiguro sa ...
Read More

Pag-iimbak

Ang pag-iimbak ay may mahalagang papel sa pagsisigurong may magagamit tayong binhi, butil o di kaya bigas upang tugunan ang pangangailangan anumang panahon. Inaasahan ding ito ay magiging pantugon natin sa hindi inaasahang mga pangyayari tulad ng tagtuyot, baha, at digmaan. Mga Dapat Tandaan 1. Ang mga butil ng palay, na sentisitibo sa temperatura at halumigmig (relative humidity o RH), ...
Read More