Land Preparation Handouts

LAND PREPARATION HANDOUTS


Pagpapatubo ng punla sa pamamagitan ng basang punlaan ( Wetbed Method )

1. Maghanda ng 400m2 punlaan. Ito ay maaaring: 10 kama na 2 metro x 20 metro bawat isa 20 kama na 1 metro x 20 metro bawat isa 40 kama na 2 metro x 5 metro bawat isa 2. Maglaan ...
Read More

Sistemang No-Tillage

Isang pamamaraan ng paghahanda ng bukid na hindi inaararo at sinusuyod ang bukirin. Dahil sa tumataas na gastusin sa paggawa o labor cost, gasolina, pataba, at iba pang gastusin sa bukirin, mainam na gamitin ang sistemang No-Tillage. Kahalagahan ng Paggamit ...
Read More