Nutrient Management Handouts

NUTRIENT MANAGEMENT HANDOUTS


Rekomendadong Pagpapataba batay sa pagsusuri ng MOET

Ang pag-aaplay ng pataba sa palayan ay nakatutulong sa magandang paglaki ng palay, pagbuo ng mga uhay, at pagkamit ng pinakamataas na ani na kaya ng barayti kaya naman mainam na masubaybayan ang tamang nutrisyon ng palay simula sa pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Madalas nagiging pandak, naninilaw at hindi masigla ang palay na may kakulangan sa nutrisyon. Kulang na ...
Read More

Use of Indigo as green manure

Indigo (Indigofera tinctoria L.), locally known as tayum, is a shrubby legume that was initially introduced in the Philippines as a source of dye but was adopted by farmers as green manure (GM). How to Produce the Planting Materials 1. Place the seeds in a sack and soak it in tap water for at least 8 hours before sowing or ...
Read More

Using the Leaf Color Chart (LCC)

LCC is a cheap, fast, and handy field instrument to measure green color intensity of leaf, which is related to the plants nitrogen content. Yellowish green (No. 2 in the LCC) represents the lowest nitrogen concentration and dark green (No. 5) as the highest. Remember: Take the first LCC reading at 14 days after transplanting (DAT). However, if 14-14-14-12S is ...
Read More