Variety and Seed Selection Handouts

VARIETY AND SEED SELECTION HANDOUTS


How to conduct a seed germination test

1. Spread 100 seeds on paper towel (or old plain white shirt cut in half) that has been soaked in water. 2. Cover the seeds with another paper towel (or the other half of the shirt). 3. Roll up the ...
Read More

Hybrid at inbred rice

Hybrid rice Ang F1 hybrid na barayti ng palay ay ang bunga ng unang henerasyon ng paglalahi ng dalawang barayti ng palay na nagtataglay ng pinakamahuhusay na mga katangian. Nabubuo ito sa pamamagitan ng paglaglag ng polen mula sa bulaklak ...
Read More

Hybrid rice

HYBRID RICE Ang binhi ng hybrid na palay ay nabubuo sa pamamagitan ng cross pollination na kung saan ang polen mula sa bulaklak ng isang barayti ng palay (R line) ay nalalaglag sa istigma ng bulaklak ng ibang barayti (A-line) ...
Read More

Isang Kilong Binhi, Paramihin!

(1 kilong binhi = 5 kaban o 250 kilong binhing ani) 1. Maghanda ng 10 metro kuwadrado na kamang punlaan. Ito ay may 1 metro na lapad at 10 metrong haba. Ang punlaan ay dapat na malayo sa mga ilaw ...
Read More

Key check 1 – Pagpili ng binhi at barayti

PalayCheck Ito ay mabisang sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakita ng pinakamagandang teknolohiya bilang Key Check;nagkukumpara sa pinakamagandang pamamaraan ng pagpapalay sa kasalukuyang pamamaraan ng magsasaka; at natututo sa pamamagitan ng sama-samang diskusyon ng mga magsasaka upang mapanatili ang ...
Read More