Water Management Handouts

WATER MANAGEMENT HANDOUTS


Kontroladong Pagpapatubig

Ito ay paraan ng pamamahala ng patubig mula sa paghahanda ng lupa, pagpapalaki ng palay hanggang bago umani gamit ang alternate wetting and drying (AWD) upang mapakinabangan nang husto ang tubig irigasyon at iba pang gamit sa pagpapalayan. Mga benipisyo ng Kontroladong Pagpapatubig Nakababawas ng 16%-35% sa dami ng tubig na pinapasok sa pinitak na di-naaapektuhan ang ani ng palay ...
Read More

Pag-alam sa uri ng lupa

Ang feel method o pagtaya sa pamamagitan ng paghipo ay maaaring gamitin upang malaman kung anong uri ang inyong lupa. Sa paraang ito, kumuha ng sampol ng lupa, basain ng kaunti, at ikuskos sa pagitan ng daliri. A) Pinong kayarian o tekstura ng lupa Madikit, malagkit, at bumubuo ng sintas (ribbon) pagkapindot at kapag ikinuskos sa pagitan ng daliri. B) ...
Read More

Paggamit ng Observation Well

Paglalagay ng observation well sa pinitak Pumili ng representateng parte sa pinitak na mapaglalagyan ng observation well. Ang pinakamainam na lugar ay may distansiyang 1-2 m mula sa pilapil dahil ditto madali ang pag-obserba ng lalim ng tubig sa pinitak. Para sa mga bukid na halos pare-pareho ang kalagayan ng bawat pinitak, sapat na ang isang observation well kada ektarya ...
Read More

Practical and doable water-saving techniques in controlled irrigation

Pre-planting techniques 1. Construct farm ditch parallel or across dikes to facilitate transfer of water at higher rates. Do this during land preparation. This favors efficient use of water and time. The farm ditch maybe any of the following sizes: About 30 cm wide an ideal size; facilitates faster flow of water, easier to manage Hand tractor size facilitates faster ...
Read More

Praktikal at madaling isagawa gamit ang Kontroladong Pagpapatubig

Teknik bago magtanim 1. Ayusin nang mabuti ang mga pilapil at kanal bago o sa unang pagpapatubig, o bago dumating ang tag-ulan. Mga sukat ng pilapil at kanal: a. 30 sentimetro (sm) luwang mainam na sukat; nagdudulot ng mabilis na pagdaloy ng tubig; madaling pangasiwaan. b. Sukat ng traktora o makinang pambukid nagdudulot ng mabilis na pagdaloy ng tubig; may ...
Read More