NSIC Rc298 (Tubigan 23)
Average yield: 5.3 t/ha
Maximum yield: 8.2 t/ha
Maturity:
Height: 104 cm
Reaction to pests & diseases: Nasa gitna ng matibay at mahina sa BLB,
mahina sa Blast, Sheath blight at Tungro.
Medyo matibay sa BPH at GLH.
Grain size: Long
Milling recovery: 67.7%
Eating quality: Medium*