NSIC Rc300 (Tubigan 24)
Direct SeededTrasplanted
Average yield: 5.3 t/ha 5.7 t/ha
Maximum yield: 9.0 t/h 10.4 t/h
Maturity: 105 days after seeding 115 days
Height: 96 cm 98 cm
Reaction to pests & diseases: Nasagitnang matibay at mahina sa blast,
mahina sa BLB, Sheath blight at Tungro.
Medyo matibay sa BPH at GLH.
Nasagitnang matibay at mahina sa blast,
mahina sa BLB, Sheath blight at Tungro.
Medyo matibay sa BPH at GLH.
Grain size: Long Long
Milling recovery: 72.2% 72.2%
Eating quality: Medium* Medium*