NSIC Rc302 (Tubigan 25)
Direct SeededTrasplanted
Average yield: 5.1 t/ha 5.7 t/ha
Maximum yield: 9.5 t/h 10.4 t/h
Maturity: 106 days after seeding 115 days
Height: 96 cm 100 cm
Reaction to pests & diseases: Nasa gitna ng matibay at mahina sa blast, bacterial blight
Mahina sa sheath blight at tungro.
Medyo mahina sa BPH at GLH
Nasa gitna ng matibay at mahina sa blast, bacterial blight
Mahina sa sheath blight at tungro.
Medyo mahina sa BPH at GLH
Grain size: Extra-Long
Milling recovery: 68.5%
Eating quality: Medium*