Rc564 (Cordillera 3)
Cool Elevated
Average yield: 3.8 t/ha
Maximum yield: 5.0 t/h
Maturity: 143 days after seeding
Height: 92 cm
Reaction to pests & diseases: Nasa gitna ng matibay at mahina sa blast.
Mahina sa BPH, GLH, tungro, sheath blight at BLB
Grain size:Bold
Milling recovery: 71.7%
Eating quality:Soft