Pest Management Handouts

PEST MANAGEMENT HANDOUTS


Ano ang Trichoderma sp?

Isang uri ng benepisyal o kaibigang amag(fungus). Ito ay isa sa mga sikat na organismo na ginagamit sa bayolohikong pamamahala ng mga sakit ng halaman dulot ng masasamang amag. Benepisyong dulot ng Trichoderma 1. Nakasusugpo o nakababawas ng sakit sa halaman gaya ng tomato stem rot, onion bulb rot, at paltak 2. Hindi nakapagbibigay ng kontaminasyon sa mga hayop o ...
Read More

Ano ang VAM-VESICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZAE?

Ang Vesicular Arbuscular Mycorrhizae o VAM ay isang uri ng amag na kumakapit sa ugat ng halaman na siyang tumutulong sa pagsipsip ng tubig at sustansiya sa lupa. Tinatawag din ito na biofertilizer o patabang hindi nakakasira sa kapaligiran. Nakatutulong din ang VAM sa pagiwas o pagsugpo ng mga sakit na dulot ng organismong galing sa lupa. Benepisyong dulot ng ...
Read More

Armyworm and Cutworm

Tagalog names: arabas, harabas, tagustos Identifying marks: The adult moth has dark purplish brown forewings with numerous spots and light-colored lines. The hind wings are whitish, narrowly banded along the outer margin. The wingspan is about 30 mm. Larvae are soil-dwelling or hide underground to avoid predation by birds. They become active at night and emerge from the ground. Larvae ...
Read More

Armyworms o Harabas at Cutworms o Mamumulpol

Armyworms at Cutworms Ang mga insektong ito ay karaniwang kumakain ng dahon ng palay at kadalasang sinisira rin nito ang mga uhay. Madalas napaghahalintulad ang katangian ng dalawang insektong ito mula sa itsura ng itlog at uod nito hanggang sa paraan ng paninira ng mga ito. Gayunpaman, ang pamamahala sa harabas at mamumulpol ay magkapareho. Ang pabago-bagong panahon ang dahilan ...
Read More

Bacterial Blight (BB)

Bacterial blight is prevalent in the tropics in both rainfed and irrigated conditions particularly during wet season. This bacterial disease causes reduction in photosynthetic area, reduction in 1000 grain weight, empty grains, and 20-50% reported yield loss. Local name: nauga nga dahon, nalata nga tanum (Cebuano) nadurot nga tanum (Waray) naggapula (Ilonggo) Causal organism: Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Xoo) Xoo may ...
Read More