Land Preparation Handouts

LAND PREPARATION HANDOUTS


How to prepare the rice field

Land preparation is the process of preparing the rice field to provide a soil condition that is favorable for plant growth. Proper land preparation facilitates water, nutrient, and pest management. Prepare the rice field properly Timeliness and quality of land ...
Read More

Key check 2 – Paghahanda ng lupa

PalayCheck Ito ay mabisang sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakita ng pinakamagandang teknolohiya bilang Key Check; nagkukumpara sa pinakamagandang pamamaraan ng pagpapalay sa kasalukuyang pamamaraan ng magsasaka; at natututo sa pamamagitan ng sama-samang diskusyon ng mga magsasaka upang mapanatili ...
Read More

Kumpunihin ang mga dike pilapil at kanal ng erigasyon

Mga gawain sa bukid Panatilihing malinis ang mga dike na may taas na 15 sentimetro at lapad na 20 sentimetro. Siguraduhing dalawa hanggang limang sentimetro lamang ang lalim ng tubig sa palayan tuwing nagpapatubig. Paagusin ang sobrang tubig sa palayan ...
Read More

Land preparation recommendations in the uplands

Good land preparation is important for early growth of rice, promotes vigorous seedlings, and uniform plant growth. 1. Plow/rotovate the land after harvest of previous crop. For flat lands, plow once, disc-harrow twice after the first rains to make good ...
Read More

Paano isagawa ang Sistemang No-Tillage

1. Patubigan ang bukirin upang maging mamasa-masa para sa pagsibol ng mga buto ng damo at nalaglag na binhing palay. 2. Mag-spray ng herbicide (glyphosate) o pamatay damo sa mga damo at pasyok o pinaggapasan. 3. Ikalat ang mga dayami ...
Read More