Keycheck2 Land Preparation-tagalog

Key check 2 – Paghahanda ng lupa

Keycheck2 Land Preparation-tagalog
Palaycheck - Land Preparation

PalayCheck Ito ay mabisang sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakita ng pinakamagandang teknolohiya bilang Key Check; nagkukumpara sa pinakamagandang pamamaraan ng pagpapalay sa kasalukuyang pamamaraan ng magsasaka; at natututo sa pamamagitan ng sama-samang diskusyon ng mga magsasaka upang mapanatili ang mataas na ani, kita, at ligtas na kapaligiran. Key Check 2 Walang mataas o […]

Read the full article →

Paano isagawa ang Sistemang No-Tillage

Keycheck2 Land Preparation-tagalog
Palaycheck - Land Preparation

1. Patubigan ang bukirin upang maging mamasa-masa para sa pagsibol ng mga buto ng damo at nalaglag na binhing palay. 2. Mag-spray ng herbicide (glyphosate) o pamatay damo sa mga damo at pasyok o pinaggapasan. 3. Ikalat ang mga dayami 1-2 araw pagkatapos mag-spray. 4. Makalipas ang 3-4 araw na pag-isprey ng herbicide, patubigan ang […]

Read the full article →

Sistemang No-Tillage

Keycheck2 Land Preparation-tagalog
Palaycheck - Land Preparation

Isang pamamaraan ng paghahanda ng bukid na hindi inaararo at sinusuyod ang bukirin. Dahil sa tumataas na gastusin sa paggawa o labor cost, gasolina, pataba, at iba pang gastusin sa bukirin, mainam na gamitin ang sistemang No-Tillage. Kahalagahan ng Paggamit ng No-Tillage Nakatitipid ng gastusin sa paggawa o labor cost na kumakatawan sa 62- 70% […]

Read the full article →

Pagpapatubo ng punla sa pamamagitan ng basang punlaan ( Wetbed Method )

Keycheck2 Land Preparation-tagalog
Palaycheck - Land Preparation

1. Maghanda ng 400m2 punlaan. Ito ay maaaring: 10 kama na 2 metro x 20 metro bawat isa 20 kama na 1 metro x 20 metro bawat isa 40 kama na 2 metro x 5 metro bawat isa 2. Maglaan ng 40 sentimetro na agwat sa pagitan ng mga kamang punlaan para sa mas madaling […]

Read the full article →