Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

Key check 3 – Pagtatanim

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

Key Check 3 Nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Ang sabayang pagtatanim ay nakatutulong upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Ang isang buwang pagkakatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap Ang tubig-irigasyon sa komunidad ay kailangang […]

Read the full article →

Key check 4 – Sapat na dami ng binhi

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

May sapat na dami ng malulusog na punla Ang pagkakaroon ng sapat na dami ng malulusog na punla ay nagdudulot ng: sapat na dami ng binhing mataas ang kalidad; paglilipat-tanim ng tamang dami ng punla; tama at napapanahong pagbibigay ng angkop at sapat na dami ng sustansya sa palay; magandang palyo o canopy kung saan […]

Read the full article →

Hakbang sa Pagsasabog-tanim sa basang lupa ( Direct Seeding Method )

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

1. Gumamit ng barayti na angkop sa pagsasabog-tanim sa basang lupa. 2. Ihandang mabuti ang bukirin para magkaroon ng paunang simula ang pananim kaysa sa mga damo. Ang mga damo ay higit na matibay sa sabog-tanim sapagkat tumutubo sila kasabay ng mga pananim. 3. Pagkatapos mababad ng 24 oras at makulob ng 24-36 oras, patuyuin […]

Read the full article →

Gabay sa Pagpili ng Punlaan

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

1. Ang punlaan ay dapat malapit sa daluyan ng tubig upang madaling patubigan at paigahan. 2. Iwasang magpunla sa lugar na malilim o sa lugar na malapit sa ilaw na lapitin ng mga insekto. 3. Protektahan ang punla laban sa kuhol, daga, at iba pang mapaminsalang hayop. Para sa isang ektaryang taniman, pumili lamang ng […]

Read the full article →

4 Hakbang sa Pagpapatubo ng Buto

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

1. Ibabad ang mga buto ng 24 oras sa umaagos na tubig o kaya ay ibabad ang mga buto sa dram na may malinis na tubig. 2. Kulubin ang mga buto ng 24-36 oras (hanggang sa lumabas ang puting parang tuldok na siyang tumutubong ugat) sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa sako na […]

Read the full article →

Mga pakinabang ng paglilipat-tanim

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

Ang paglilipat-tanim ay ginagawa lamang sa basang punlaan at karagdagang ingat ang kailangan sa pagbunot at paglipat-tanim ng mga punla. 1. Ang punla ay matibay sa kuhol. 2. Ang punla ay hindi basta-basta nadadaig ng damo. 3. Mas matipid sa binhi.    

Read the full article →

Pagsasabog ng Pinatubong Binhi

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

1. Isabog kaagad ang binhi sa punlaang mamasa-masa para tuluy-tuloy ang pagtubo ng mga ito. Upang masunod ang 40kg/ha na binhi, magsabog lamang ng 100-150 gramo kada metro kwadrado o isang dakot na binhi. 2. Matapos magsabog, panatilihing may tubig sa mga pagitan ng kama. Huwag muna palubugin ang mga butil sa tubig. 3. Patubigan […]

Read the full article →

Paghahanda ng Punlaan

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

1. Patubigan ang punlaan bago araruhin upang mabulok ang damo at mga halong buto. 2. Suyurin ng ilang beses upang magputik. 3. Lagyan ng organikong pataba ang punlaan upang maging buhaghag ang lupa at maging madali ang pagbunot ng binhi. Huwag hayaang lumubog sa tubig ang punlaan upang hindi mahaluan ng ibang butil ang mga […]

Read the full article →

Paghahanda ng Binhi

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

Kung inbred na barayti, sapat na ang 20-40 kilo ng mataas na kalidad gaya ng sertipikadong binhi sa isang ektarya. Kung hybrid naman ay sapat na ang 15-20 kilo. Sa ganitong dami ay mas magiging malulusog at matitibay ang mga puno at ugat ng mga punla dahil hindi mag-aagawan ng sustansya ang mga ito. Ang […]

Read the full article →

Tamang Paghahanda ng Binhi

Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

Pagpapataba ng Punlaan Sampung araw pagkapunla, ubos na ang reserbang pagkain ng halaman sa loob ng buto. Maaaring kumuha ng nutrisyon ang halaman mula sa lupa o sa inilagay na pataba. Maglagay ng 4 na kilo ng 16-20-0 o kaya ang 14-14-14 at kung mapansin na kailangan na ng palay. (10gramo/m2) Huwag magsabog ng pataba […]

Read the full article →