Pannakaisagana ti Daga

Seeds Land Planting Nutrient Water Pest Harvest

land-preparation-imgNapatag a naimbag ti pagraepan

No napintas ti pannakapatad ti pagraepan, nalaka a pagwarasen ti uray
limitado a padanum, awan unay ti ruot, ken nalaklaka nga atipaen dagiti
golden kuhol. Aggigiddanto pay ti panagtangken dagiti dawa.

PANAGAMIRIS TI KEY CHECK

Bayat ti panagpalpal, adda koma danum ti talon a 2-5 sentimetro (sm) ti kaunegna. Awan koma ti makita a bunton ti daga nga agrungarong iti rabaw ti danum kalpasan ti panagpatag.

REKOMENDASION TAPNO MAIPATUNGPAL TI KEY CHECK

  • Dalusan ken tapalan dagiti tambak. Nadalus koma dagiti tambak tapno maksayan dagiti peste; nasedsed tapno saan nga umagneb ti padanum, ken 15 sm kangato x 20 sm kaaka-bada tapno saan a pagumukan iti bao. Nalaka a pagwarasen ti pada-num ken paatianan ti talon no matari-maan dagiti tambak. Maiyanud dagiti sabidong no mapaatianan ti talon, agrupsa dagiti abono a basura, ken umun-uneg ken umatiddog ti ramut ti pagay.
  • Panagarado ken panagpalpal. Yarado dagiti ruot ken puon ti garami iti 10-15 sm a kauneg, 3-4 a lawas sakbay ti panagraep/sabog tapno aglungsot dagiti taudan ti natural nga abono. Nadardaras ti panagrupsa dagitoy no nabasa ti daga a gaborda. No saan a marupsa a nalaing dagiti organiko a banag, umalsem ti daga, saan pay a basta manutnot ti pagay dagiti taraon.
   Palpalen ti talon iti mamindua wenno ad-adu pay, makalawas ti baet. Umuna nga agpalpal makalawas kalpasan ti panagarado, tapno pumino dagiti bingkol ken magaburan dagiti puon ti garami. Agtubo pay dagiti bukel ti ruot ken naregreg laeng nga irik. Ti maika-dua a panagpalpal, pakuros iti turong ti panagarado, ket pakauna payen a panagpatag, sukayenna dagiti nagtubo a bukel. Babaen kadagitoy a wagas, maksa-yan ti apon dagiti peste, ken saan nga aglubo unay ti talon.
  • Patagen ti talon. Agusar iti tabla wenno pangpatag a maikabit iti power tiller-attached leveler.
  • Sabog a pagay. Kanalan dagiti igid ti tambak, ken iti tengnga ti talon tapno pagayusan ti sobra a danum, pangpidutan kadagiti agurnong a golden kuhol, ken pagnaan ti tao nga agsugot ken agparut iti ruot.