Sistemang PalayCheck (Cebuano)

Palay-Check-is-simply-LEARNING-CHECKING-SHARING-for-best-farming-practices

Sistemang PalayCheck para sa Basakan
nga may Irigasyon

Ang PalayCheck usa ka madasigon nga pagdumala sa tanum nga humay nga:

 • Naghulagway sa pinakamaayong teknolohiya ug mga pamaagi
  sa pagdumala sa humay isip Key Check;
 •  Nagtandi sa mga naandang pamaagi sa mga mag-uuma ug
  sa mga mas maayong pamaagi; ug
 • Pagkat-on pinaagi sa pakig-estorya sa grupo sa mga
  mag-uuma para sa kanunay atong mapalambo ang abot,
  mapadako ang kita ug mapaayo ang siguridad sa kinaiyahan.

MGA ANG-ANG SA PAGGAMIT SA PALAYCHECK

 • 1. Pagdumala sa humay pinaagi sa Key Check.
  Ang PalayCheck ay gumawa ng isang pakete ng rekomendadong teknolohiya. Bigyang-diin sa mga magsasaka na ang Key Check ang pinakamaha-lagang rekomendasyon upang maabot ang mataas na ani at ito ay nangangailangan ng atensyon at panahon. Ang isang yugto ng pama-mahala ng palay ay maaaring magkaroon higit pa sa isang Key Check. Ang bawat batayang ito ay iniayos nang may estruktura. Kung kaya ang bawat Key Check ay mayroong sumusunod:

  • Sa Pagdumala sa Tanum. Pananglitan, sa Kalidad sa Binhi, ang Key Check mao ang “Paggamit sa Sertipikado nga Binhi sa Rekomendadong Klase sa Humay.”
  • Pagsuta sa Key Check. Kini nagpaila o pama-agi sa pagdeterminar kon naabot/natuman ba ang Key Check. Pananglitan ang gipauswag nga binhi sa humay nga gipamatud-an sa NSQCS, mailhan pinaagi sa tiketa nga makita sa sako. Kon natuman, hatagan kini ug check (/). Kon wala, butangan ug eks (x).
  • Kamahinungdanon. Kini nagpakita kon ngano nga ang Key Check mahinungdanon sa pagtuman sa field output o sa pagtubo ug ani sa tanum. Pananglitan, ang binhi nga sertipikado, walay sagol, limpyo, bus-ok ug magkaparihas ang kadak-on ug labing menos 85% ang pagpanurok.
  • Rekomendasyon aron matuman ang KeyCheck. Ang mga pamaagi nga gikinahang-lan aron matuman ang Key Check ug ang uban pang kaparehas nga pamaagi nga gikinahanglan aron madumala ang tanum kinahanglang ihulagway. Pananglitan: Pilia ang binhi nga adunay hataas nga potensyal sa abot ug hataas ang panginahanglan sa merkado, ug namatud-an na sa technology demonstrations or adaptability trials. Ang mga rekomendado nga mga pamaagi mao ang inputs, ang Key Checks mao ang outputs.
 • 2. Pagmatyag, pagsukod ug pagsulat sa pagtubo ug pagdumala sa tanum.
  Awhaga ug giyahi ang mga mag-uuma sa kanunay nga pagduol ug pagtan-aw sa humay pinaagi sa paglakat-lakat sa pilapil, ayaw lan-tawa ang humay sa layo nga lugar.
  Samtang maglakat-lakat sa pilapil, tudlui ang mga mag-uuma kon unsaon pagsukod ug pagdumala sa tanum. Gamita ang ruler, ihapa, o timbanga. Ayaw pagbana-banaa.
  Isulat ang mga sukod. Importante ang pagsu-lat sa parte sa PalayCheck aron makasiguro nga makuha ang impormasyon sa panahon nga gamiton. Gamita ang mga porma nga gihatag o ang field notebook. Ayaw pagsalig sa inyong memorya, isulat ang mga gitudlo sa inyo.
 • 3. Pagtandi ug paghubad sa resulta aron masabtan ang mga problema.
  Giyahi ang mga mag-uuma sa paghubad ug pagtuki sa mga relasyon sa pagdumala sa mga pamaagi sa umahan, pagsukod, ug resulta sa abot aron maila ang mga lugar nga kunhod ang abot apan pwede pa pauswagon. Pangutan-a sila kon giunsa nila pagkuha ang ilang abot.
 • 4. Pagbuhat sa angay nga mga buluhaton aron malikyan ang pagbalik sa mga problema sa sunod nga tingtanum.
  Tabangi ang mga mag-uuma pagpauswag sa pagdumala sa ilang tanuman aron malikayan ang dili maayo nga mga resulta, o mausab ang mga pamaagi nga naghatag sa maayong abot. Kinahanglan makat-on sila base sa ilang mga giagiang eksperyensya. (Kahon 2)

PAG-IMPLEMENTAR

Ang matag lugar kinahanglan adunay luna sa PalayCheck demonstration aron mapakita ang mga rekomendadong pamaagi sa panguma, grupo sa mga mag-uuma nga nagatanum ug humay, ug facilitator o resource person. Kinahanglan, ang luna adunay sukod nga 0.5 ektarya nga nahamutang sa duol sa kalsada, tapad sa umahan diin ang mga pamaagi nga gigamit mao ang naandan nga teknolohiya sa mag-uuma ug duol usab sa lugar diin magtipon-tipon ang mga mag-uuma.

Ang binhi ug mga abono nga kinahanglanon mahimong ikahatag aron makasiguro nga masunod ang mga rekomendado nga mga pamaagi. Ang demo field maoy basehan aron masukod ang kakusgon o kahinayon sa pagdu-mala sa mag-uuma sa iyang basakan ug aron magkasabot-sabot usab sa mga kinahanglanong kausaban para mapauswag ang abot ug ganansya sa humay. Ang mga silingang grupo sa mga mag-uuma (farmer-cooperators) pwedeng makapili kon modawat o dili modawat sa mga rekomendasyon sa PalayCheck.

Ang mga mag-uuma nga apil sa PalayCheck adunay grupo nga mokabat ug 15-25 nga mag-uuma. Ang grupo magtipon-tipon sa dili pa magsugod pag-areglar sa yuta, sa mga hugna sa pagtubo sa humay ug pagkahuman sa pagpangani aron matuki ang mga pamaagi sa pagdumala, insedente sa mga dangan ug sakit, resulta sa tubo ug ani sa humay, ug kahimtang sa panahon; itanding ang kahimtang sa PalayCheck demo field ug sa luna sa farmer-cooperators; pagsabot-sabot sa mga rason ngano nga nakab-ot o wala makab-ot ang Key Check base sa ilang nahibaloan o naeksperyensyahan, pagplano sa mga buluhaton sa sunod nga pagtipon-tipon, ug pagsulat sa mga buluhaton ug resulta sa demo field ug sa luna sa mga farmer-cooperator.

Ang pagdumala sa mga pamaagi, pagkab-ot o dili pag-abot sa Key Checks, ug resulta sa abot/ani sa matag lugar kinahanglan masusi. Ang resulta sa pagsusi ipresentar sa katapusang pagtipon-tipon (pagkahuman pangani) diin adunay igong pagtuki ug pagtukib sa mga nahimo sa Key Check ug mga resulta sa abot sa matag farmer-cooperator ug PalayCheck farmer-partner.

Pinaagi sa Sistema sa PalayCheck, makatabang sa mga mag-uuma para maabot ang hataas nga abot pinaagi sa insaktong pagdumala sa tanum, kinahanglan gayud nga ang mga pamaagi sa pagkat-on mapakita. Ang mga proseso sa pagkat-on maagian sa dili pa magsugod pag-areglar sa yuta, sa mga hugna sa pagtubo sa humay ug pagkahuman sa pagpangani. Ikatanding kini sa mga mag-uuma sa ilang buluhaton ug pagdumala ngadto sa ilang gustong maabot (ani, kalidad ug resulta sa kinaiyahan) nga gipakita sa naabot nga Key Checks. Tungod sa mga limitadong butang, adunay higayon nga ang mag-uuma dili modawat sa tanang Key Check nga nagalakip sa PalayCheck. Ang mga kalampusan, problema ug kapakyasan atong makita, busa, ang mga kalamboan sa sunod nga tingtanum atong mahimo.

ESTRATEHIYA

Ang paghugpo ug pagkat-on sa mga butang nga naagian o naeksperyensyahan pinaagi sa pagtipon-tipon sa mga mag-uuma ug ang pagsabot-sabot gikinahanglan aron matabangan ang mga mag-uuma pagkat-on sa PalayCheck sa pagtandi sa ilang naandang pamaagi/pag-dumala sa panguma ug kalidad sa abot didto sa technology demonstration plot ngadto sa ubang basakan (tan-awa sa Kahon 1).

Ang PalayCheck naggamit sa mosunod nga mga pamaagi:

 • Paglakip sa pinakamaayong teknolohiya isip Key Checks.
 • Pagtrabaho kauban ang grupo sa mga mag-uuma para masabtan ang mga problema sa panguma, ipakita ang Key Checks, ug tabangan ang mga mag-uuma pagkat-on sa PalayCheck pinaagi sa pagtandi sa mga pamaagi, pagdumala, ug kalidad sa abot maingon man usab sa ginansya (profit) ngadto sa ubang basakan. Pagtudlo sa mga mag-uuma kon unsaon pagsusi sa ilang bag-ong pamaagi sa panguma, ug pagpauswag sa pagdumala sa ilang basakan gamit ang nahimo nga Key Checks.
 • Pagsubay ug pagsulat sa mga butang nga gigamit/kinahanglanon sa panguma ug pagkab-ot sa Key Checks sa matag hugna sa pagtubo sa humay.