PalayCheck System (Hiligaynon)

Palay-Check-is-simply-LEARNING-CHECKING-SHARING-for-best-farming-practices

PalayCheck System para sa Irigado kag
Napatagan nga Talamnan sa Pilipinas

Ang PalayCheck isa ka aktibo nga sistema sang pagdumala ka humay nga:

 • Nagapresentar sang pinaka maayo nga teknolohiya kag pamaagi
  sang pagdumala gamit ang Key Checks;
 • Nagakomparar sang pamaagi sang mangunguma sa pinaka maayo
  nga mga pamaagi; kag
 • Nagatuon pinaagi sa pagdiskusyon sang grupo ka
  mangunguma agod masustinar ang pag-ayo sang panubason;
  ginansya; kag pag-amlig sang dunang manggad.

Sa malip-ot nga pulong, ang PalayCheck amo ang pagtu-on, paglantaw, kag pagpaambitanay para sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagpanguma.

PRINSIPYO SA PALAYCHECK

Ginakinahanglan ang grupo kag basi sa eksperyensya nga pagtu-on pinaagi sa pagtipon kag aktibo nga pagpaambitanay sang mga mangunguma agod mabuligan ang mga mangunguma sa pagtu-on sang PalayCheck sa pagkomparar sang pamaagi, pagdumala, tubas/kalidad sa pagdemostrar sang teknolohiya sa isa ka puna/luna batok sa iban nga talamnan sang

STRATIHIYA SA PALAYCHECK

1. Holistic, integrated crop management

 • Ang pagtanum sang humay isa ka sistema nga nagalabot sang madamo nga butang. Gani, ang pangkabilugan kag gintingob nga pagdumala sang tanom makabulig agod mangin maayo ang makuha nga benepisyo.
 • Ang pagtanum sang humay isa ka sistema nga nagalabot sang madamo nga butang. Gani, ang pangkabilugan kag gintingob nga pagdumala sang tanom makabulig agod mangin maayo ang makuha nga benepisyo.

2. Input-Output-Outcome

 • Ang INPUTS (pamaagi) dapat mataas ang malab-ot nga OUTPUTS (resulta sang pamaagi) sa kabilugan nga pagtubo kag pagdumalahan agod mangin maayo ang OUTCOMES (epekto sang output sa tubas, kalidad, maginansyahon, kag palibot).
 • Ang PalayCheck nagahatag sang simple nga rekomendasyon sa lalab-uton para sa INPUTS kag OUTPUTS. Ini nga mga rekomendasyon mahimo nga liwaton basi sa bag-o nga natukiban kag eksperyensya.

3. Key checks

 • Ang KEY CHECKS amo ang KEY OUTPUTS (resulta)–pinakaimportante nga magdeterminar sang tubas, ginansya, kalidad sang pasi, kag dulot sa palibot.
 • Gamiton ang KEY CHECKS bilang lalab-uton kag basihan sa pag-assess sang madinalag-on/pigaw nga pagdumala sang mangunguma.
 • Mahimo nga sobra sa isa ka key check kada bagay nga dapat dumalahan. ang key checks mahimo man nga depende sa lugar.
  Halimbawa, sa Pilipinas kag Indonesia, key check ang paggamit sang certified seeds, pero sa Australia, sa diin tanan nga mangunguma nagagamit sang certified seeds, indi na ini naintra sa key check.
 • Bisan ang pagtu-on nagapakita nga taas ang tubas kag daog kun damo key checks, mas importante nga maintiendihan/esplikar ngaa ang amo nga tubas nalab-ot o wala malab-ot.

4. Experiential group learning

 • Dapat makita anay sang mangunguma ang ila kabakod (mga ginbuhat nga nagpaayo sang outcomes) kag kahuyang (ginbuhat nga nagpigaw ang outcomes) sa pagdumala sang tanom antis ini bag-uhon.
 • Pinakamaayo nga malab-ot ini paagi sa EXPERIENTIAL GROUP LEARNING paagi sa pag-asister sang may ihibalo nga manugtudlo.
 • EXPERIENTIAL (basi sa natukiban) GROUP LEARNING nagadugso sang dungan nga pagtu-on sang mga mangunguma kag manunudlo agod indi mahuya sa pagtu-on. Ang pagtu-on nagabuhat, paambit kag ginagiyahan.